lernikon APP

lernikon API

API is ready to use now.